lördag 20 januari 2018

Recension / Review ~ Monkids Badskum / Bubblebath


Monkids Badskum är ett milt och ekologiskt badskum för barnets känsliga hud. Badskummet består av naturliga och ekologiska råvaror som är snälla både för barnets hud och miljön. Innehåller bland annat ekologisk olivolja och acai som tillför fukt och näring till barnets hud och gör den mjuk. Badskummet har en ljuvlig doft av melon och gurka. Tillverkad i Sverige och hållbarhet enligt bäst före datum.

Mitt utlåtande: Badskummet kommer i en plastflaska med smart snäppkork som är lätt att dosera med. Konsistensen är rinnig och badskummet är klart till färgen och doftar helt fantastiskt av Melon och en hint Gurka. Cirka en kapsyl av badskummet ger rikligt med bubblor när man spolar på med ordentligt med vatten. Skummet blir så pass hårt att det går att leka med det och bubblorna löses upp efter ca 15-20 minuter, så om barnet/barnen/den vuxne vill ha mer så får man fylla på. :-) Huden blir något återfuktad och inte alls uttorkad. Jag gillar det här badskummet väldigt mycket och tycker det är genialt att de skrivit ingredienserna dels med vanliga latinska/medicinska namnen, men även översatt till vad det faktiskt är på svenska. Där vinner man många poängs hos dem som inte kan tyda INCI. Jag och min lille kille ger tummen upp och gör högst troligen ett återköp!

Plus
- Fantastisk doft av Melon och Gurka
- Ger bra med bubblor som barnet kan leka med
- Återfuktar huden okey

Minus
- Inget

Pris omkring 179-199kr, men har ibland sett det billigare.

***

English: Monkids Bubblebath is a mild and organic bath for the sensitive skin of the child. The bbubblebath is made up of natural and organic ingredients that are good for both the skin and the environment. Includes organic olive oil and acai that add moisture and nutrition to the skin and makes it soft. The bbubble bath has a sweet smell of melon and cucumber. Manufactured in Sweden and durability according to best-before-date.My statement: The bubblebath comes in a plastic bottle with a smart snap cork that is easy to dispense with. The consistency is runny and the bath foam is clear to the color and smells absolutely amazing of Melon and a hint of Cucumber. About a capsule of the bubblebath provides plenty of bubbles when rinsing with water properly. The foam becomes so hard that it can be played with it and the bubbles dissolve after about 15-20 minutes, so if the child / the child / the adult wants more then you can fill it up. :-) The skin gets slightly moisturized and not completely dried up. I like this bubblebath very much and think it's brilliant to write the ingredients partly with the usual Latin / Medical names, but also translated into regular Swedish. Really good for those who can not
decipher an INCI. Me and my little guy give thumbs up and will probably make a repurchase!


Ingredienser: källvatten, vegetabiliskt tvättämne (kokos, äpple, mandel, majs), vegetabiliskt glycerol, havssalt, acaibär, olivolja, vegetabilisk emulgator (kokosolja), mjölksyra, parfym/doft, växtsalter, natriumsalt, komplexbildare

INCI: Aqua, Cocoamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Sweet Almond Oil Polyglyceryl-4 Esters, Decyl Glucoside, Glycerin, Sodium Chloride, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Olea Europaea Fruit Oil, Sorbitan Caprylate, Hexylene Glycol, Lactic Acid, Parfum or Aroma, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Disodium EDTA.

lördag 6 januari 2018

2018


 Hej allihopa!

Jag tänkte berätta lite om mina funderingar för det kommande året, men även om det som varit. Jag har haft 2 intensiva år bakom mig där otroligt mycket har hänt, både bra och dåligt, som påverkat mitt liv på många sätt. Jag har haft svårt att prioritera mig själv och se framåt, stått och stampat på samma ställe. Jag har nu landat in i mycket att det som har hänt och accepterar och känner mig tacksam för vart jag nu är i livet, och vart jag är på väg. Jag känner mig redo och nyfiken på framtiden och mitt projekt – mig själv. ❤

Ett nytt år är väldigt symboliskt och häftigt för mig, inte för festens skull (jag dricker knappt längre och är redo att gå att lägga mig kl 22 haha), utan för att det är en ny början, ett blankt papper. Nedan är min lista (jag älskar listor!) på de intentioner jag skulle vilja utforska mer under 2018:

Hälsa - De senaste två åren har gett mig många anledningar till att försöka förändra kosten och levernet till det bättre, både för mig och min Familj. Nära och kära har blivit sjuka eller gått bort, vilket har fått mig att fundera på vad jag kan påverka i min kost och vardag för att få en chans till ett friskare liv. Jag drabbades av en förlossningsskada som gett mig påverkan på livskvalitén. Det tog lång tid att bearbeta sorgen och strida med vården men en operation och rätt läkare så är jag på andra sidan och har rätt verktyg för framtiden för att hantera skadan.

Under 2018 skulle jag vilja lära mig att göra mer vegansk och raw mat och godsaker (länka gärna till era smarrigaste recept!). Jag ska även läsa på mer om vitaminer och probitotika för att anpassa mina vitaminintag. Komma igång med träning anpassad för mig med målet att få en starkare och slankare kropp. Våga säga nej när jag känner att det är för mycket eller något som inte ger mig mening, glädje eller positivitet. Säga nej till pressprover om jag redan har mycket annat som testas för tillfället för att inte bli stressad av att hinna med att skriva recensioner. Jag vill även satsa mer på mig själv genom att gå på massage, hårmineral-analys och gå till specialister för att optimera kroppens arbete.

Tacksamhet - Tacksamhet är något jag praktiserat tidigare till och från, men efter de händelser jag nämnde under Hälsa så har jag fått en ny syn på livet. Jag vill även tro att saker händer av en anledning och att de prövningar vi får är till för att övervinnas, och jag har faktiskt blivit mer positiv till på kuppen. Det är så lätt att ta allt och alla för givet och tro att livet alltid kommer se likadant ut, men allt kan ju förändras på ett ögonblick.

Under 2018 vill jag praktisera tacksamhet i vardagen, för både stora och små saker.

Mindre Konsumtion - Jag har ju varit inne på det här med shopping tidigare. Mitt största aber är kläder, skor och skönhetsprodukter. Min garedrob är överfull, men trots det så handlar jag mer medans jag rensar ut. Och jag har även svårt att rensa ut min plagg för att jag tänker att "den här klänningen kan vara perfekt till det här och det här tillfället". Dessutom vet jag att jag mår väldigt bra när jag rensar ut saker och det blir mer luftigt. Jag tycker inte om att skyffla runt saker för att jag inte har någon plats för dem.

Under 2018 vill jag läsa och inspireras mer av minimalism, kapsel garderober och penga-sparande genom bloggar, instagram och FB-grupper. Jag vill rensa ut mer så att min garderob kan kännas luftig igen. Jag vill ha penga-mål uppsatta som t ex en resa och tänka på den istället för att shoppa det där plagget jag så gärna vill ha. Även praktisera regeln att vänta ett par dagar innan köp. Tänker jag fortfarande på plagget efter en vecka OCH plagget kompletterar garderoben och kännas tidlöst - då kanske det blir köp. Jag kommer även sätta lite stopp för köp av skönhetsprodukter eftersom det jag har måste används upp först. Om köp av skönhetsprodukter ska göras så är det för att det finns ett behov, t ex foundation är slut. Varje sak ska ha sin plats i vårt hem, får den inte plats så får något annat rensas ut.

Uppleva - Jag älskar att resa! Att få uppleva nya kulturer och natur. Att få se hur lokalbefolkningen bor och lever. Att få njuta av god mat, botanisera i lokala snabbköpet utomlands eller få plocka snäckor på en paradisstrand. Nu var det ett tag sedan vi var iväg något längre förutom Spanien. Men jag och min familj hoppas på att få komma iväg någonstans i slutet av året. Ännu en morot till att spara och köpa mindre! Jag tycker även det är så mysigt att besöka svensk platser och städer. Jag har väldigt lätt för att sätta mig in i andra personers situationer och fascineras över att folk verkligen har så olika sätt att leva, bo och verka på. Från storstad till granskog. Det är också otroligt kul att gå på museum, akvarium eller parker nu när man har barn. Det är så otroligt givande både att se sin lille se allt för första gången som att som vuxen lära sig nya saker.

Under 2018 ska vi planera en resa lite längre bort i världen. Jag skulle även vilja åka iväg över helger till andra delar av Sverige eller Europa. Jag och min Familj önskade oss ett årskort på Skansen i Stockholm i julklapp som vi fick och vi ska se till att utnyttja det väl. Jag skulle vilja att vår lilla Familj upplever mer tillsammans.

Vad är era intentioner för 2018?

***

English: Hello everyone! I would like to tell you a little about my thoughts for the coming year, but also about what has been. I've had 2 intense years behind me where incredibly much has happened, both good and bad, that affected my life in many ways. I have had difficulty prioritizing myself and looking forward. I have now landed in a lot of what has happened and have accepted this and feel grateful for where I now am in life and where I'm going. I feel ready and curious about the future and my project - myself. ❤

A new year is very symbolic and awesome for me, not for the party's sake (I'm barely drinking any longer and are ready to go to bed at 10 PM haha), but it's a new beginning, a blank slate. Below is my list (I love lists!) on the intentions I would like to explore more in 2018:

Health - The last two years have given me many reasons for trying to change the diet and the way I live for the better, both for me and for my family. Dear ones have been sick or died, which made me wonder what I can do to change my diet and everyday life to get a chance for a healthier life. I was affected by a birth injury that had an impact on my quality of life. It took a long time to process the grief and fight with the healthcare but with surgery and the right doctor, I am now on the other side and have the right tools for the future to handle the injury.

During 2018, I would like to learn to cook more vegan and raw foods and goodies (link to your most delicious recipes please!). I also want to read more about vitamins and probitotics to adjust my vitamin intake. Get started with training tailored to me with the goal of getting a stronger and slimmer body. Dare to say no to things when I feel it's too much or something that does not give me meaning, joy or positivity. Say no to press samples if I already have a lot of other things that are currently being tested so as not to be stressed about writing reviews. I also want to invest more in myself by going to massage sessions, hair mineral analysis and going to specialists to optimize my body's work.

Gratitude - Gratitude is something I used to practice before now and then, but after the events I mentioned above, I have gained a new view of life. I also want to think that things happen for a reason and that the trials we get are meant to overcome, and I have actually become more positive. It's so easy to take everything and everything for granted and believe that life will always look the same, but everything can change in a heartbeat.

In 2018, I want to practice gratefulness everyday, for both big and small things.

Less Shopping - I've been into this before. My biggest challenges are clothes, shoes and beauty products. My closet is crowded, but despite that, I'm buying more while I'm decluttering. And I also have trouble clearing my clothes out because I think "this dress can be perfect for this and this occasion". In addition, I know that I feel very good when I clean things out and it gets more airy. I do not like shoveling things around because I have no room for them.

In 2018, I want to read and get inspired more of minimalism, capsule wardrobes and money-saving through blogs, instagrams and FB groups. I want to clean out more so that my closet can feel airy again. I want money goals set like a trip and think of it instead of shopping that garment I would like to have. Also practice the rule to wait a few days before purchase. I still think of the garment after a week AND the garment completes the closet and feels timeless - then maybe it will be bought. I will also put a little stop on the purchase of beauty products because I have to use what I have first. If the purchase of beauty products is to be done, it is because there is a need, for example, the foundation has run out. Every thing should should have a place in our home, if it does not have a place then something else needs to be cleaned out.

Experience - I love to travel, it gives me so much joy! To experience new cultures and nature. To see how the locals live and work. To enjoy good food, botanize in the local supermarket abroad or collect shells on a paradise beach. Now it was a while since we were away a little longer apart from Spain. But we hope to get away somewhere by the end of the year. Yet another reason to save money and buy less! I also think it is so cozy to visit Swedish places and cities. I am fascinated by the fact that people really have such different ways of living and working. From the big city to the pine forest. It is also incredible fun to go to museums, aquariums or parks now when you have children. It's so incredibly rewarding to see my little one see everything for the first time and learning new things as an adult.

During 2018, we will plan a trip a little further away in the world. I would also like to go on weekends to other parts of Sweden or Europe. Me and my Family wished for a yearly card at Skansen in Stockholm as a Christmas Gift, which we received and we will make sure that we make use of it. I would like our little family to experience more together


What are you intentions for 2018?

torsdag 21 december 2017

Recension / Review MyHavtorn Nattbalm & Ansiktsolja
MyHavtorn Nattbalm ska ge huden en extra kick med näring samt öka elasticiteten med hjälp av havtornsolja, blåbärsolja och neroliolja. Oljorna är rika på antioxidanter, fettsyror och E-vitamin och ska bidra till att lugna huden och öka cellförnyelse-processen. 100% naturlig med hög andel ekologiskt innehåll. Tillverkad i Sverige och hållbarhet ca 1 år.

MyHavtorn Ansiktsolja beskrivs som en vitaminrik ansiktsolja med de tre näringsintensiva oljorna från havtorn, argan och avokado.  Ska ge återfuktning och näring åt huden och ge en vitamin-boost. Havtornsbäret är känt för sitt höga innehåll av antioxidanter och de näringsrika oljorna Omega 3, 6, 7 & 9. Tillverkad i Sverige och hållbarhet ca 1 år.

Mitt utlåtande: 

NattBalmen kommer i en mörk liten glasburk med skruvlock i plast. Balmen är mjuk men tjock i konsistensen, lite som ett smör som stått framme ett tag. Balmen känns även dryg då man inte behöver ta alls mycket för att täcka hela ansiktet. Doftar lätt av citrus och är lätt att smörja in i ansiktet då Balmen smälter på huden. Även Balmen fungerar bra att ha under make up och ger ett bra skydd och håller huden återfuktad under dagen. Det känns som att Balmen lägger sig som en barriär dagtid, som ett skydd mot kylan och vinden såhär vintertid. När den är applicerad nattetid så hade jag önskat ytterligare effekt på kråksparkar och rynkdjup men överlag ger den fin återfuktning.

Ansikts Oljan kommer i en liten glasflaska med pipett i glas. Oljan är mörkt gyllengul och rinnig i konsistensen. Doftar svagt av havtorn och citrus. Oljan känns dryg då det endast behövs ett par droppar, tar man för mycket blir huden väldigt oljig. Det är lätt att applicera och smörja ut oljan i ansiktet och oljan doftar neutralt av ”oljor”. En nackdel som jag insåg en kväll är att den kan potentiellt kan färga. Jag skulle badda av lite överflöd av oljan med toalett-papper och pappret blev gulfärgat. Så tänk på detta om ni använder oljan nattetid och har ljusa sängkläder. På huden känns oljan lugnande och återfuktande, och ger ett visst glow. Den fungerar bra att ha under make up och ger ett bra skydd och håller huden återfuktad under dagen. När den är applicerad nattetid så hade jag önskat ytterligare effekt på kråksparkar och rynkdjup men överlag ger den fin återfuktning. Ingrediens-sammansättningen känns optimal för vårt svenska klimat med näringsrika oljor.

Plus
- Dryga produkter
- Återfuktar och skyddar dagtid och nattetid
- Fungerar under makeup
- Balmen känns som en skyddande barriär mot kyla och vind

Minus
- Ansikts Oljan kan potentiellt färga?
- Jag hade önskat ytterligare lite mer effekt på rynkor/kråksparkar

Pris Ansikts Olja 220kr för 10ml och Natt Balm 360kr för 30ml. Ansiktsoljan finns även i större storlek 30ml. Känns jättebra att MyHavtorn erbjuder mindre förpackningar så att man kan testa och se om produkterna fungerar för den hudtyp man har.
 
* Produkterna recenserade i detta inlägg är press prover *

***

English: MyHavtorn Night Balm will give the skin an extra kick of nutrition and increase elasticity by using oatmeal oil, blueberry oil and neroli oil. The oils are rich in antioxidants, fatty acids and vitamin E and will help calm the skin and increase the cell renewal process. 100% natural with high proportion of organic content. Made in Sweden and durability about 1 year.

MyHavtorn Facial Oil is described as a vitamin-rich facial oil with the three nutrient-intensive oils from sea buckthorn, argan and avocado. Gives moisturizing and nourishing to the skin and gives a vitamin boost. The oatmeal berry is known for its high content of antioxidants and the nutritious oils Omega 3, 6, 7 & 9. Made in Sweden and durability for about 1 year.

My statement: The Night Balm comes in a dark little glass jar with plastic screw cap. The balm is soft but thick in consistency, a bit like a butter that has out of the fridge for a while. The balm also feels good when you do not have to take a lot to cover the whole face. Smells lightly of citrus and is easy to apply on the face when the balm melts on the skin. Also the balm works well under make up and provides a good protection and keeps the skin moisturized during the day. It feels like the balm is setting a barrier on the skin and works as protection against the cold and the wind during the winter time. When it is applied at night, I would have wanted further effect on crowfeet and wrinkle depths, but overall it gives a nice moisture. 

The Facial Oil comes in a small glass bottle with a pipette made of glass. The oil is dark golden yellow and runny in consistency. Smells faintly of sea buckthorn and citrus. The oil feels economic since only a few drops are needed. If you take too much, your skin becomes very greasy. It is easy to apply and lubricate the oil on the face. One disadvantage I realized one evening is that it can potentially color. I took a wipe to remove som of the overflow of the oil and the paper became yellowish. So think about this if you use the oil at night and have light or white bedset. On the skin, the oil feels soothing and moisturizing, giving a certain glow. It works well under make up and provides a good protection and keeps your skin moisturized during the day. When it is applied at night, I would have wanted further effect on crowfeet and wrinkle depths, but overall it gives a nice moisture. The ingredient composition feels optimal for our Swedish climate with nutrient-rich oils.

INCI MyHavtorn Nattbalm: Persea Gratissima Oil (Avokadoolja), Butyrospermum Parkii Oil (Sheasmör), Cocos
Nucifera Oil (Kokosolja), Brassica Napus Seed Oil (Rapsolja), Cera Alba (Bivax), Carthamus
Tinctorius Seed Oil (Tistelolja), Sesamum Indicum Oil (Sesamolja), Hippophae Rhamnoides Oil
(Havtornsolja), Vaccinium Myrtillus Seed Oil (Blåbärsolja), Boswellia Carterii Oil (Olibanumolja),
Citrus Aurantium Flower Oil (Neroliolja), Rosmarinus Officinalis (Rosmarinantioxidant)
*Linalol, *Limonene
(Från ekologiska och naturliga råvaror.)
*Finns naturligt i de eteriska oljorna.

INCI MyHavtorn Ansiktsolja: Hippophae Rhamnoides Oil (Havtornkärnolja och Havtornfruktolja),
Argana Spinosa Kernel Oil (Arganolja), Persea Gratissima Oil (Avokadoolja),
Rosmarinus Officinalis (Rosmarinantioxidant).
Från ekologiska och naturliga råvaror.

söndag 3 december 2017

Recension / Review ~ AnneMarie Börlind ZZ Sensitive Serie


AnneMarie Börlinds ZZ Sensitive beskrivs som en hudvårdsserie för känslig hy.
Pre- och Pro-biotika, extrakt från Golden Orchid och Vit lupin ska hjälpa till att skapa balans i hudens yttersta mikrobiologiska skyddsbarriär. Normalisering av hudens bakterieflora och skyddsmekanismer ska stärka hudens immunförsvar och göra att en känslig hy kan ta till sig aktiva ämnen som stärker, vårdar och ger anti aging effekt. Samtliga produkter i ZZ serien är fria från parfym, konserveringsmedel och färgämnen. Tillverkade i Tyskland och hållbarhet 6 månader efter öppnandet.

Jag har använt dem dagligen i 3 månader. Inte en enda gång har jag på något sätt reagerat på dessa produkter med rodnad, utslag, finnar eller stickningar. De känns alla otroligt milda och snälla mot känslig hud, och produkterna är dryga. Nedan har ni mina utlåtanden för respektive produkt. Dessa produkter har jag mottagit som pressprover.

ZZ Sensitive Mild Cleansing Emulsion -Vit neutralt doftande rengöringskräm i en stor glasflaska med pump. Rinning konsistens som ger en mjölkig kräm på huden. Rengör varsamt och tar bort make up utan att svida i ögonen. Efteråt känns huden ren och len utan att strama.

ZZ Sensitive Regenerative Eye Cream - Vit neutralt doftande ögonkräm som i liten tub med skruvkork. Rinnig konsistens som är lätt att smörja in och absorberas snabbt av huden. Det går bra att smörja nära ögonen utan att krämen kryper in i ögonen och irriterar. Känns lugnande och återfuktande men hade önskat mer kraft i återfuktningen då jag inte tycker att den räcker till för mina kråksparkar.

ZZ Sensitive Protective Day Cream - Vit neutralt doftande ansiktskräm i tub med skruvkork. Krämig  konsistens som är lätt att smörja in och som absorberas snabbt av huden. Känns lugnande och återfuktande men ändå lätt på huden. En ansiktskräm som är snäll mot känslig hud och ger bra med fukt under dagen.

Plus
- Otroligt milda och lätta produkter
- Rengöringen gör sig jobb utan svidande ögon eller stramhet
- Dagkrämen ger bra återfuktning
- Dryga

Minus
- Hade velat se mer återfuktning/resultat från ögonkrämen

Priser - ZZ Sensitive Rengöring ca 225kr för 150ml, ZZ Sensitive Ögonkräm ca 215kr för 15ml, ZZ Sensitive Dagkräm ca w37kr för 50ml. Finns att köpa på flertalet webbutiker, Apotek, Life-butiker och även iHerb har bra priser på Börlind.


***

English: AnneMarie Börlinds ZZ Sensitive is described as a skin care series for sensitive skin.


Pre and Pro biotics, Golden Orchid and White lupine extracts will help balance the skin's ultimate microbiological protection barrier. Normalization of the skin's bacterial flora and protective mechanisms will strengthen the skin's immune system and allow a sensitive skin to absorb active substances that strengthen, nourish and give anti-aging effect. All ZZ series products are free from perfume, preservatives and dyes. Manufactured in Germany and durability 6 months after opening.

I have received these products as press samples. I have used them daily for 3 months. I have not responded in any way to these products with redness, rash, break outs or tingling. They all feel incredibly mild and kind to sensitive skin, and the products are plentiful. Below you have my reviews for each product.

ZZ Sensitive Mild Cleansing Emulsion - White neutral scented cleanser in a large glass bottle with pump. Runny texture that gives a milky cream on the skin. Carefully clean and remove make-up without irritating the eyes. Afterwards, the skin feels clean and soft without tightening.

ZZ Sensitive Regenerative Eye Cream - White neutral scented eye cream in a small tube with screw cap. A bit runny texture that is easy to apply and absorbs quickly by the skin. You can appy close to the eyes without the cream getting into the eyes and irritating. Feels soothing and moisturizing, but I wanted more power in the moisturizing since I do not think it's enough for my crow feets.

ZZ Sensitive Protective Day Cream - White neutral scented face cream in a tub with screw cap. Creamy texture that is easy to apply and absorbs quickly on the skin. Feels soothing and moisturizing, yet easy on the skin. A face cream that is nice to sensitive skin and provides good moisture during the day.


ZZ Sensitive Mild Cleansing Emulsion - AQUA [WATER], SORBITOL, CAPRYLYL CAPRYLATE/CAPRATE, ALCOHOL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER [SHEA], POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE, C10-18 TRIGLYCERIDES, SORBITAN STEARATE, DISTARCH PHOSPHATE, GLYCERIN, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, GLYCERYL STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL [JOJOBA], DISODIUM COCOYL GLUTAMATE, GLYCERYL CAPRYLATE, GLYCERYL UNDECYLENATE, POLYGLYCERYL-3 BEESWAX, BEHENYL ALCOHOL, STEARIC ACID, SUCROSE COCOATE, PALMITIC ACID, MAGNOLIA OFFICINALIS BARK EXTRACT, XANTHAN GUM, JOJOBA ESTERS, CETYL ALCOHOL, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, INULIN, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, ARGININE, TREMELLA FUCIFORMIS SPOROCARP EXTRACT [HYALURONIC ACID], TOCOPHERYL ACETATE, CHONDRUS CRISPUS POWDER [CARRAGEENAN], FRUCTAN, GLYCINE SOJA OIL [SOYBEAN], MALTODEXTRIN, LACTOBACILLUS FERMENT
ZZ Sensitive Protective Day Cream - AQUA [WATER], CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CAPRYLYL CAPRYLATE/CAPRATE, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL [JOJOBA], SQUALANE, GLYCERIN, ALCOHOL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER [SHEA], POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE, BEHENYL ALCOHOL, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, POLYGLYCERYL-3 BEESWAX, INULIN, XANTHAN GUM, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, GLYCERYL LAURATE, POLYGLYCERYL-3 CAPRYLATE, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, JOJOBA ESTERS, CETYL ALCOHOL, CURCULIGO ORCHIOIDES ROOT EXTRACT , SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, CALCIUM ALGINATE, TOCOPHERYL ACETATE, FRUCTAN, GLYCINE SOJA OIL [SOYBEAN], MALTODEXTRIN, ASCORBYL PALMITATE, LECITHIN, LACTOBACILLUS FERMENT, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRAT

ZZ Sensitive Regenerative Eye Cream - AQUA [WATER], LIMNANTHES ALBA SEED OIL [MEADOWFOAM], SQUALANE, CAPRYLYL CAPRYLATE/CAPRATE, ALCOHOL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER [SHEA], GLYCERYL STEARATE, BEHENYL ALCOHOL, BRASSICA CAMPESTRIS STEROLS [RAPESEED], GLYCERIN, GLYCERYL CAPRYLATE, STEARIC ACID, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, GLYCERYL UNDECYLENATE, INULIN, SORBITAN CAPRYLATE, PALMITIC ACID, SORBITAN STEARATE, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, CURCULIGO ORCHIOIDES ROOT EXTRACT , MAGNOLIA OFFICINALIS BARK EXTRACT, XANTHAN GUM, CHONDRUS CRISPUS POWDER [CARRAGEENAN], TOCOPHERYL ACETATE, SUCROSE COCOATE, FRUCTAN, GLYCINE SOJA OIL [SOYBEAN], MALTODEXTRIN, ARGININE, ASCORBYL PALMITATE, LECITHIN, LACTOBACILLUS FERMENT, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE